πΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΤΗΤΩΝ εργασιασ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ

EE1: Καταγραφή απαιτήσεων χρηστών (Τ0, Τ0 + 3Μ)

Η EE1 στοχεύει στον προσδιορισμό των απαιτήσεων όλων των εμπλεκόμενων χρηστών, την περιγραφή της λειτουργικότητας του τελικού συστήματος και τη δημιουργία μια κοινής εικόνας μεταξύ της ομάδας ανάπτυξης και των τελικών χρηστών σχετικά με το τελικό αποτέλεσμα.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:   Π1.1: Καταγραφή Απαιτήσεων Χρηστών


ΕΕ2: Ανάλυση Απαιτήσεων & Σχεδίαση (Τ0 + 1Μ, Τ0 + 7Μ)

Αναλύοντας τις απαιτήσεις χρηστών ορίζονται οι τελικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν Διαγράμματα Δραστηριοτήτων (Activity Diagrams) για τη μοντελοποίηση ροών εργασιών του συστήματος, Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης για τη μοντελοποίηση των βασικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ του συστήματος και του περιβάλλοντός του και Διαγράμματα οντοτήτων-συσχετίσεων (ER Diagrams) για την αποτύπωση των δεδομένων που αποθηκεύονται στην τοπική βάση δεδομένων. Επίσης, θα οριστούν οι τεχνολογίες υλοποίησης καθώς και η δομή του συστήματος με τη χρήση διαγραμμάτων κλάσεων (Class Diagrams).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: 

Π2.1: Ανάλυση Απαιτήσεων & Σχεδίαση Συστήματος Φορητής Συσκευής (Mobile) 

Π2.2: Ανάλυση Απαιτήσεων & Σχεδίαση Συστήματος Βιομετρικής Ταυτοποίησης


ΕΕ3: Έρευνα Τεχνικών Εξόρυξης δεδομένων, Τεχνητής Νοημοσύνης και Αναγνώρισης Προσώπου (Τ0 + 1Μ, Τ0 + 10Μ)

Σκοπός της EE3 είναι να διερευνηθούν μέθοδοι και τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη του συστήματος φορητής συσκευής (mobile) και της βιομετρικής ταυτοποίησης. Α) πραγματοποίηση έρευνας και ανάλυσης μεθόδων και τεχνικών που αφορούν την αυτόματη παραγωγή συστάσεων και την εξόρυξη δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον προσδιορισμό των προτιμήσων του χρήστη και την πραγματοποίηση αυτόματης εξαγωγής φίλτρων προτιμήσεων. Β) Διερεύνση μέθοδων Τεχνητής Νοημοσύνης  για την αναγνώριση πιθανού κινδύνου βασισμένες στην κίνηση του χρήστη. Γ) Θα διερευνηθούν μέθοδοι αναγνώρισης προσώπου που θα χρησιμοποιηθούν στο σύστημα βιομετρικής ταυτοποίησης των επιβατών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π3.1: Έρευνα Τεχνικών Εξόρυξης δεδομένων & Τεχνητής Νοημοσύνης για το Σύστημα Φορητής Συσκευής (Mobile)

Π3.2: Έρευνα Τεχνικών Αναγνώρισης Προσώπου για το Σύστημα Βιομετρικής Ταυτοποίησης


ΕΕ4: Ανάπτυξη Συστήματος Φορητής Συσκευής (Mobile) (Τ0 + 9Μ, Τ0 + 27Μ)

Σκοπός της EE4 είναι η ανάπτυξη του συστήματος φορητής συσκευής (mobile). Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την υλοποίηση του κεντρικού εξυπηρετητή, τις διεπαφές χρήστη (εφαρμογή φορητής συσκευής), την κεντρική βάση δεδομένων, την υλοποίηση των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π4.1: Ανάπτυξη Συστήματος Φορητής Συσκευής (Mobile)

Π4.2: Διαχειριστικό Σύστημα και εγχειρίδια υποστήριξης χρηστών (user manuals)

Π4.3: Διάχυση και Δημοσιότητα Αποτελεσμάτων


EE5: Ανάπτυξη Συστήματος Βιομετρικής Ταυτοποίησης (Τ0 + 9Μ, Τ0 + 27Μ)

Σκοπός της EE5 είναι η ανάπτυξη του συστήματος βιομετρικής ταυτοποίησης επιβατών με χρήση τεχνικών αναγνώρισης προσώπου. Το σύστημα αποτελείται από τρεις κύριες υπομονάδες και συγκεκριμένα, τις διεπαφές χρήστη, τους αλγόριθμους αναγνώρισης και τη βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται οι βιομετρικές πληροφορίες προσώπου των επιβατών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π5.1: Ανάπτυξη Συστήματος Βιομετρικής Ταυτοποίησης

Π5.2: Διαχειριστικό Σύστημα και εγχειρίδια υποστήριξης χρηστών (user manuals)

Π5.3: Διάχυση και Δημοσιότητα Αποτελεσμάτων


ΕΕ6: Έλεγχος, Ολοκλήρωση, Επικύρωση, Βελτιστοποίηση (Τ0 + 27, Τ0 + 36Μ)

Βασικοί στόχοι της EE6 είναι: A) Η εγκατάσταση, η διαρκής ενημέρωση και αναβάθμιση όταν απαιτείται του χώρου επίδειξης (demonstration site).      B) Η ολοκλήρωση των υποσυστημάτων και η βελτιστοποίηση του συνολικού συστήματος. Γ) Ο εξαντλητικός έλεγχος και η επικύρωση του ολοκληρωμένου συστήματος. Δ) Διενέργεια ποιοτικών και ποσοτικών αποτιμήσεων της απόδοσης του συστήματος αναφορικά με τη διαδικασία εντοπισμού χαρακτηριστικών συμπεριφοράς πελάτη.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ:

Π6.1: Έλεγχος, Ολοκλήρωση, Επικύρωση, Βελτιστοποίηση του Συστήματος

Π6.2: Διάχυση και Δημοσιότητα Αποτελεσμάτων

Π6.3: Μελέτη Εμπορικής Στρατηγικής και Οργάνωσης

Accessibility