Η INTRAWAY εδρεύει στην Αθήνα με υποκατάστημα στην Πάτρα, δραστηριοποιούμενη από το 1995 στην αγορά των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Έχει ολοκληρώσει με επιτυχία σύνθετα έργα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αξιοποιώντας την ιδιαίτερη τεχνογνωσία που κατέχει στη σύνταξη και υλοποίηση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων και μελετών για την ανάπτυξη υποδομών και της κοινωνικής συνοχής, την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και τηλεματικών εφαρμογών καθώς και την διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων με την κατάλληλη υποστήριξη με ενέργειες δημοσιότητας και επικοινωνίας. Η παρουσία της στην αγορά συμβάλει : (i) στη στήριξη των επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα διαμέσου διαφόρων επιδοτούμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού τους και (ii) στη μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας από την υλοποίηση προγραμμάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων.

Η εκπόνηση Μελετών και η διεξαγωγή διαφόρων συμβουλευτικών έργων στηρίζεται σε έμπειρους, άρτια επιμορφωμένους και καταξιωμένους συνεργάτες οι οποίοι επιβλέπουν και διαχειρίζονται έργα, συντάσσουν τις αντίστοιχες τεχνικοοικονομικές μελέτες, τα τεχνικά δελτία και τις εκθέσεις – αξιολογήσεις των προτάσεων που υποβάλουν επιχειρήσεις και οργανισμοί του Ιδιωτικού και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα προς χρηματοδότηση. Βασικός τομέας ενδιαφέροντος της αποτελεί η παροχή Υπηρεσιών και Εφαρμογών Τηλεματικής οι οποίες βασίζονται σε σύγχρονες Τεχνολογίες, ενώ στα πλαίσια υποστήριξης των δραστηριοτήτων της, αναπτύσσει στρατηγικές συνεργασίες και συμμαχίες με εταιρείες του κλάδου της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Η εταιρεία έχει συνεργαστεί ποικιλοτρόπως με επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου, ερευνητές, ερευνητικά ιδρύματα κ.α για την υλοποίηση ερευνητικών, μελετητικών, διαχειριστικών, συμβουλευτικών και άλλων έργων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, αυτοχρηματοδοτούμενα ή επιδοτούμενα από διάφορα Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες εστιάζουν στην ορθή εκτέλεση και συντονισμό των έργων μέσα από αυστηρά καθορισμένες διαδικασίες Project Management αλλά και σε υπηρεσίες κάθετης ανάπτυξης λογισμικού κατά παραγγελία   όπως :

  • Ολοκλήρωση & Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (Integration & Project Management): Ακολουθούνται πρότυπα και μεθοδολογίες  διαχείρισης έργων οι οποίες είναι διεθνώς αποδεκτές (PMI, PRINCE).
  • Ανάπτυξη Λογισμικού (Software Development): Οι βασικές πλατφόρμες (PHP και DΟΤ ΝΕΤ) στις οποίες αναπτύσσονται σήμερα τα προϊόντα της εταιρείας έχουν δημιουργηθεί από εταιρική τεχνογνωσία η οποία προσφέρει πλήθος πλεονεκτημάτων.
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφορικής (IT Consulting): Οι εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής που προσφέρονται, συνήθως ως τμήμα μεγαλύτερων έργων, έχουν σαν στόχο να δώσουν σε κάθε έργο την απαραίτητη προστιθέμενη αξία.

Η INTRAWAY δραστηριοποιείται στο σύνολο του κύκλου ζωής της έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α), στοχεύοντας στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων για την δημιουργία διακριτής αξίας μέσω νέων, βελτιωμένων προϊόντων και υπηρεσιών στους πιο σημαντικούς ερευνητικούς τομείς των ΤΠΕ. Συμμετέχοντας στα προγράμματα H2020 και σε εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα, η εταιρεία συμβάλει με επιτυχία σε όλες τις δράσεις από τη δημιουργία ιδεών έργου έως τη σύνταξη προτάσεων, την υλοποίηση έργων και την εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων. Οι ερευνητικοί τομείς στην θεματικής της πληροφορικής και επικοινωνιών στους οποίους επικεντρώνεται η εταιρεία είναι :

  • Information Intelligence: αναπτύσσοντας μεθόδους και εργαλεία που υποστηρίζουν υπηρεσίες πληροφόρησης και δεδομένων, όπως Εξόρυξη Πληροφοριών, Έξυπνη Συγκέντρωση Πληροφοριών, Φιλτράρισμα Πληροφοριών, Μοντελοποίηση Χρήστη και Εξόρυξη Ιστού.
  • Distributed AI (DAI): σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας επιχειρηματικά κατανεμημένα συστήματα. Σε σύνθετες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν εύκολα να εκτελεστούν με τη σειρά τους σε εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστικών πυρήνων σε όλο τον κόσμο.
  • Mobile App Development: συμμετέχοντας ενεργά σε δραστηριότητες (Ε&Α), συμπεριλαμβανομένου και του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά, υποστηρίζοντας την πλατφόρμα Android.
  • Big Data: εφαρμόζoντας τεχνολογίες για τη γρήγορη και ακριβή ανάλυση μεγάλων συνόλων δεδομένων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές (από το δίκτυο, firewalls, βάσεις δεδομένων κλπ.). Χρησιμοποιούνται διάφορα πλαίσια (όπως Apache Mahout, Spot κ.ά.) για τη δημιουργία ενός επιχειρησιακού περιβάλλοντος για τη γρήγορη δημιουργία και εφαρμογή κλιμακούμενων εφαρμογών μηχανικής μάθησης (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών collaborative filtering, Naive Bayes classification, κ.ά.)

Οι τεχνολογικές υποδομές της εταιρίας στηρίζονται σε ένα σύγχρονο κέντρο δεδομένων (Data Center) το οποίο εξασφαλίζει επιχειρησιακή συνέχεια, υψηλή διαθεσιμότητα και εξοικονόμηση ενέργειας, σχεδιασμένο να επιτρέπει την ενοποίηση των διακομιστών, αξιοποιώντας τεχνολογίες εικονικής διαμόρφωσης και εξασφαλίζοντας στους χρήστες ευελιξία, ταχύτητα επεξεργασίας και ασφάλεια δεδομένων. Το εσωτερικό δίκτυο (Ιntranet) της εταιρίας αξιοποιεί εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από την εταιρία για να εξασφαλίσει την καλύτερη διάχυση και διαχείριση της πληροφορίας και της επιχειρησιακής γνώσης. Η εταιρεία διαθέτει 17 σταθερούς υπολογιστές (Dell) και 11 φορητούς (Dell, Sony, Fujitsu). 

Οι βασικές προδιαγραφές των τερματικών είναι: Intel i3 CPU, 4GB Ram, και 500GB HD. Η διασύνδεση απομακρυσμένων χρηστών με το Εxtranet της εταιρίας γίνεται με τη χρήση τεχνολογιών VPN για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών. Το εσωτερικό δίκτυο της εταιρίας προστατεύεται από εξωτερικούς κινδύνους με τη χρήση μηχανισμών Firewall και IDS (Intrusion Detection System). 

Το CR της εταιρείας είναι περίπου 5 τμ. το οποίο καλύπτεται από σύστημα πυρόσβεσης τύπου αερολύματος FIRE JACK. Στο DC είναι εγκατεστημένοι όλοι οι εξυπηρετητές, το σύστημα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, το σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και το τηλεφωνικό κέντρο. Προκειμένου η λειτουργία των συστημάτων να είναι αδιάλειπτη, η υποδομή διαθέτει δύο UPS των 6KVA, ενώ κάθε παροχή υποστηρίζεται από γεννήτρια παροχής ρεύματος. Τα κεντρικά συστήματα της εταιρείας λειτουργούν σε 24Χ7 βάση.

Accessibility