ΕργαστΗριο ΠληροφοριακΩν ΣυστημΑτων και ΤεχνητΗς ΝοημοσΥνης,ΤμΗμα ΜηχανικΩν Η/Υ & ΠληροφορικΗς, ΠανεπιστΗμιο ΠατρΩν (ISAI)

Νομική Μορφή

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης υπάγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών, του οποίου η νομική μορφή ανήκει στην κατηγορία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Σύντομο Ιστορικό

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1998 (Π. . 382/98). Έκτοτε (1998 έως σήμερα), διευθυντής του εργαστηρίου διατελεί ο Καθηγητής της Έδρας του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Γεώργιος Παυλίδης. Ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του εγκρίθηκε το 1998 (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Πρώτο, 3711/16.11.1998). Δραστηριοποιείται διδακτικά και ερευνητικά σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων & Ερευνητικών Ενδιαφερόντων

Το Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεχνητής Νοημοσύνης εξυπηρετεί τόσο εκπαιδευτικές, όσο και ερευνητικές ανάγκες σε θέματα πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών οργάνωσης, διαχείρισης και ανάλυσης δεδομένων. Βασικοί τομείς έρευνας και ενδιαφέροντος αποτελούν οι παρακάτω:

 • Εξόρυξη δεδομένων από τον ιστό, επεξεργασία και ανάλυση κειμένων, εξαγωγή γνώμης και δημιουργία προφίλ χρηστών.
 • Σχεδίαση υποστηρικτικών συστημάτων λήψης αποφάσεων με χρήση εξειδικευμένων μεθόδων στατιστικής και μεθόδων μηχανικής μάθησης.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές (mobile).
 • Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • Ανάλυση ροής διεργασιών και αναδιάρθρωση επιχειρηματικών διαδικασιών.
 • Σχεδίαση αρχιτεκτονημάτων δεδομένων.
 • Ανάλυση οικονομικών και εμπορικών δεδομένων με χρήση μεθόδων αναλυτικής επεξεργασίας και χρήση πολυδιάστατων βάσεων δεδομένων.

Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνεται η υλοποίηση διεθνών και εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα με κοινούς επιστημονικούς στόχους αλλά η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. Βασικοί τομείς εφαρμογής είναι οι εξής: Πολιτισμός & Τουρισμός, Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, Διαδίκτυο των πραγμάτων, Χρηματοοικονομικός τομέας.

Ρόλος στο Έργο Έρευνας και Καινοτομίας & Συσχέτιση με τη στρατηγική του φορέα

Το Εργαστήριο αποτελεί τον επιστημονικό υπεύθυνο για τις ενότητες εργασίας που αφορούν, τόσο τη διερεύνηση των τεχνολογικών και επιστημονικών τάσεων σε θέματα παροχής προσωποποιημένης ασφάλειας και εμπειρίας του επιβάτη και της βιομετρικής ταυτοποίησης, όσο και στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος και την ανάπτυξη των απαιτούμενων αλγορίθμων για την επεξεργασία και ανάλυση των παραγόμενων από το σύστημα δεδομένων προς την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών.

Συνεπώς με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του προτεινόμενου έργου σχετίζεται άμεσα με τη στρατηγική του ίδιου φορέα, καθώς σχεδόν το σύνολο του έργου εμπίπτει πλήρως στις άμεσες δραστηριότητες και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου.

H ερευνητική ομάδα έργου διακρίνεται για την πλούσια επιστημονική και ερευνητική της δραστηριότητα. Τα μέλη της ομάδας διαθέτουν άρτιο επιστημονικό υπόβαθρο με σημαντικές δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Συνεπώς, η ομάδα διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική διεξαγωγή και ολοκλήρωση του προτεινόμενου έργου. Η ομάδα έχει μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα που σχετίζονται με την Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την Εξόρυξη γνώσης από δεδομένα, την Τεχνητή Νοημοσύνη, την Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας.

Σχετικές Δημοσιεύσεις

 • Sakkopoulos, E., Viennas, E., Paschou, M., Ioannou, Z.-M., Gkantouna, V., Sourla, E., Tzimas, G., Sioutas,
 1. & Tsakalidis, A. (2015), ‘Mobile Data Fusion from Multiple Tracking Sensors to Augment Maritime Safety: Mobile Detection, Early Identification, and Tracking of Moving Objects’ in the Proceedings of the IEEE 4th

International Conference on Mobile Services (IEEE MS 2015), June 27-July 2, 2015, New York City, NY, USA, IEEE, pp. 112–119.

 • Paschou, M., Sakkopoulos, E., Tsakalidis, A., Tzimas, G., & Viennas, E (2013), ‘Intelligent Mobile Recommendations for Exhibitions using Indoor Location Services’, in Tsihrintzis, G.A., Virvou, M., Jain, L.(eds), Multimedia Services in Intelligent Environments, Smart Innovation, Systems and Technologies, Springer-Verlag, Germany, vol. 25, pp. 19-38.

 • D. Evangelidis and E. Z. Psarakis, “Parametric Image Alignment using Enhanced Correlation Coefficient Maximization,” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI, Vol. 30, No. 10, pp. 1858-1865, Oct. 2008.
 • D. Evangelidis, D. Kounades-Bastian, R. Horaud and E. Z. Psarakis, “A Generative Model for the Joint Registration of Multiple Point Sets,” European International Conference on Computer Vision, ECCV 2014, Zurich, 6-12 Sept. 2014.

Προηγούμενα Έργα Έρευνας και Καινοτομίας

 • “Border-Guards: Βοηθήματα Γεωπληροφορικής για Συνοριακή Επισκόπηση και Υποστήριξη Αποφάσεων”, μέσω του Πανεπιστημίου Πατρών, με κωδικό αριθμό 11ΣΥΝ_9_781 του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ).
 • “Ανάπτυξη Ηλεκτρονικού Συστήματος Κρατήσεων για Τουριστικά Καταλύματα Μέσω Δημοπρασίας”, που χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ 2007-2013: Προγράμματα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» και ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, Δράση Εθνικής εμβέλειας «Ενίσχυση Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»: Πράξη «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.
 • “Το Μουσειακό Τμήμα της Συλλογής Ελληνικών Παραδοσιακών Ενδυμασιών του Λυκείου των Ελληνίδων – Καταγραφή, Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Προβολή”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Άξονας 1, Μέτρο 1.3. -Πρόσκληση 65.
 • “ΑΜΙΛΛΑ – «Ψηφιακή Έκθεση» της Ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων”, χρηματοδοτούμενο από την εταιρία UNISYSTEMS A.E. στα πλαίσια προγράμματος του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε., Υπουργείο Πολιτισμού.
 • Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης με χρήση έξυπνων καμερών της συμπεριφοράς και των στοιχείων κίνησης & αναμονής των επισκεπτών / πελατών σε αλυσίδα καταστημάτων. Πρόγραμμα Συνεργασία SMARTCAM ΕΣΠΑ (2011-2014).

Εξοπλισμός και Υποδομές που ενδέχεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου

Το Εργαστήριο διαθέτει πλήρη εργαστηριακή υποδομή και σύγχρονο υπολογιστικό εξοπλισμό που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του έργου. Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει υπολογιστικό εξοπλισμό και λογισμικό για τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων καθώς και την υποστήριξη διαδικτυακών πλατφορμών και εφαρμογών, εξειδικευμένους εργαστηριακούς χώρους δυναμικότητας φιλοξενίας έως και 25 ατόμων εργαστηριακού προσωπικού.

Accessibility